Glen White plans to take his grandson Kai on a Route 66 adventure.